FAQ

veelgestelde vragen

 

Waarin verschilt de verbeterde taaltoets van de oude landelijke toets?

Waarom worden er voor de pabo extra eisen gesteld voor taal?

Wat is de relatie van de toets met ‘niveau 3F’?

Is er na de taaltoets voor eerstejaarsstudenten nog een landelijke taaltoets?

Waarin verschilt het op deze site aangeboden pakket e-learning van andere?

Wat is de bekende valkuil voor aankomende studenten?

Kan ik het pakket e-learning ook op een tablet gebruiken?

Kan ik ook langer dan acht of twaalf maanden gebruikmaken van het pakket?

Waarom is het pakket e-learning niet voor alle (aankomende) studenten gratis?

Wat biedt de helpdesk aan persoonlijke begeleiding?

Kan taal / Nederlands ook ‘leuk’ zijn?

 

Heb je een andere vraag? Gebruik dan het contactformulier.

 

Wat is het verschil tussen de verbeterde versie en de oude landelijke toets?

Met ingang van het studiejaar 2016-2017 is de verplichte landelijke taaltoets voor het eerste studiejaar afgeschaft. In 2016 is voor Thomas More Hogeschool in Rotterdam een verbeterde taaltoets gemaakt over dezelfde leerstof, maar die wijkt op enkele punten af van die oude landelijke toets. Wij nemen die verbeterde toets hier als voorbeeld. Een belangrijk verschil is allereerst, dat er bij de bepaling van het eindresultaat niet meer een minimumscore wordt gehanteerd voor alle onderdelen samen, maar een minimumscore per onderdeel (er zijn zes onderdelen). Bij die landelijke toets (van 150 grotendeels tweekeuzevragen) was onbeperkt ‘compensatie’ mogelijk: als je bij een bepaald onderdeel heel weinig punten had behaald, kon je door een goede score op andere onderdelen toch aan een voldoende eindresultaat komen. Dat is niet logisch en past ook niet bij de niveaubeschrijvingen 3F en 4F. Bij die vernieuwde taaltoets kan dat dan ook niet. Er zijn ook meer drie- en vierkeuzevragen en minder tweekeuzevragen.

In de oude toets kon je bijvoorbeeld de volgende tweekeuzevraag aantreffen:

1. Zij besefte zich dat toen helemaal niet. Deze zin is

In de verbeterde versie is het een vierkeuzevraag:

2. Zij besefte zich dat toen helemaal niet. Deze zin bevat

Hierbij zijn de termen ‘pleonasme’ en ‘contaminatie’ uitgelegd, omdat de kennis van die termen de vraag voor startende studenten ook weer niet onnodig moeilijk moet maken.

Populair uitgedrukt: omdat met de omzetting in een vierkeuzevraag de ‘gokkans’ vermindert, hoeven er ook minder vragen gesteld te worden.

Maar voor alle duidelijkheid: om bij deze demo-toets een indruk te krijgen van de getoetste stof, de manier van toetsen én van je niveau, maakt dat natuurlijk verder heel weinig uit.


Waarom worden er voor de pabo extra eisen gesteld voor taal?

Bij een vrij groot deel van de aankomende studenten blijkt de kennis van het vak Nederlands onvoldoende te zijn om de hbo-opleiding leraar basisonderwijs zonder meer met succes te kunnen volgen en in de stage goed te kunnen functioneren. Officieel gaat het dan wel om leerstof die in elke vooropleiding voor de pabo eigengemaakt had moeten zijn (‘niveau 3F’), maar de praktijk is nogal eens anders. De wetgever heeft daarom bepaald dat er ‘bijzondere nadere vooropleidingseisen’ kunnen worden gesteld voor de opleiding tot leraar basisonderwijs (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, art. 7.25a en 7.25b). Dan gaat het dus om toelatingseisen. Om studenten enig uitstel te gunnen – om zo nodig alsnog aan die eisen te kunnen voldoen – wordt dat voor Nederlands / taal meestal verschoven naar het eerste studiejaar. Het wordt dan een extra eis in het programma van het eerste studiejaar: het met voldoende resultaat afleggen van een taaltoets. 

Wat is de relatie van de toets met ‘niveau 3F’?

De taaltoetsen voor de pabo omvatten belangrijke onderdelen van de basisvaardigheden voor taal op niveau 3F, zoals aangegeven in het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’ (2008). Niveau 3F omvat luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. Een schriftelijke toets richt zich logischerwijs vooral op de schriftelijke vaardigheden (met name de schrijfvaardigheid en grammaticale kennis). Daarom geldt:

Als je taalvaardigheid daadwerkelijk voldoet aan alle eisen voor niveau 3F, moet je deze schriftelijke toets met een voldoende resultaat kunnen maken.

Maar als je deze schriftelijke toets met een voldoende resultaat maakt, is dat uiteraard nog geen bewijs dat je aan alle eisen voor niveau 3F voldoet. Met name spreken en luisteren worden immers niet getoetst.

Overigens: de auteur/ontwikkelaar van deze site heeft bij diverse gelegenheden kritische kanttekeningen geplaatst bij deze niveau-indeling en vooral bij de toetsing ervan.

Is er na de taaltoets voor eerstejaarsstudenten nog een landelijke toets?

Ja, later in de opleiding is er nog een andere toets, de zogenoemde ‘kennisbasistoets taal’, vooral over taaldidactische leerstof.

De eerste toets, waar het op deze site verder over gaat, betreft de eigen taalvaardigheid van de aankomende en eerstejaarsstudenten.

In de eerste jaren van deze eeuw waren er veel klachten over de taal- en rekenvaardigheid van (aankomende) leerkrachten. Daarom zijn er in 2006 voor de pabo verplichte landelijke toetsen voor eerstejaarsstudenten ingesteld: een taaltoets en de ‘Wiscat’. Voor het vervolg van de studie na het eerste jaar was een voldoende resultaat nodig voor de taaltoets en de ‘Wiscat’.

Voor taal was die landelijke toets met ingang het schooljaar 2016-2017 niet meer verplicht. Sinds 2016 kunnen pabo’s zelf kiezen: die toets, een soortgelijke toets of zelfs geen toets. Er is ook een hogeschool waar men de toets eigen vaardigheid in twee delen splitst, om de studielast voor studenten te spreiden. Zowel de ‘Wiscat’ als zo’n taaltoets zijn bedoeld om een minimum-startniveau voor de opleiding te garanderen. (Natuurlijk eigenlijk wel wat laat, als een student al met die opleiding begonnen is.) Voor de ‘zij-instroom’ wordt die toets vaak vooraf afgenomen (en is een voldoende resultaat voorwaarde voor toelating). Voor een (verkorte) deeltijdopleiding is dat bij diverse pabo’s ook zo geregeld.

Ook voor Nederlands/taal gaat het dus om de algemene ‘eigen vaardigheid’ die nodig is en die eigenlijk al door de vooropleiding op orde zou moeten zijn (de praktijk is helaas vrij vaak anders).

De beroepsopleiding op zich voegt vooral didactische kennis en vaardigheden toe: hoe leer ik kinderen lezen en spellen, hoe vergroot ik de woordenschat van leerlingen, hoe werk ik aan hun luister- en spreekvaardigheid enzovoort.  Daarbij vond men het wenselijk om landelijk uniforme eisen te stellen om het eindniveau van de opleiding te waarborgen. Daarvoor zijn de zogenoemde ‘kennisbasistoetsen’ ingesteld (zie 10voordeleraar.nl). Dit is een landelijke, verplichte toets. Bij die toets ligt de nadruk sterk op de kennis van termen en begrippen die met taaldidactiek in verband worden gebracht. In de 4-jarige dagopleiding wordt die vaak in het derde jaar van de opleiding gepland.

Waarin verschilt het aangeboden pakket van andere?

Dit is zeker niet alleen een ‘oefenpakket’, wij bieden veel meer: onder andere ook alle benodigde leerstof. De aanbieding van die leerstof is ruim tien jaar uitgetest bij aankomende, eerstejaars- en tweedejaarsstudenten pabo. De leerstof wordt per onderdeel in stukjes aangeboden, waarnaar je bij de uitleg ook efficiënt wordt verwezen: je kunt precies zien waar je de betreffende leerstof kunt vinden als je nog meer informatie wilt. Dat bespaart je vervelend zoekwerk en tijd. In het pakket zijn er momenteel ruim 2500 oefenvragen. Daarnaast is er de unieke helpdeskservice. 

Wat is de bekende valkuil voor aankomende studenten?

Vaak denken (aankomende) studenten pabo: ik zie nog wel wat er voor taal / Nederlands gevraagd wordt. Nederlands, dát kan toch niet zo moeilijk zijn? Zij ondernemen dan ook meestal weinig of geen actie vóór de eerste afname van de toets tijdens het eerste studiejaar. Dan pas komen nogal wat studenten tot de ontdekking, dat hun kennis en vaardigheden toch (soms zelfs fors) tekortschieten. Zij nemen zich dan voor om de theorie nog maar eens door te nemen en/of nog wat te oefenen, maar tijdens dat eerste studiejaar blijkt er inmiddels heel veel meer te doen! Bovendien blijkt ‘nog eens doornemen’ en ‘nog wat oefenen’ vaak niet voldoende. Na een eerste of tweede keer gezakt te zijn, forceren sommige studenten alsnog tijd voor de voorbereiding op die toets, ten koste van andere onderdelen van hun studie. Met een tijdige, serieuze voorbereiding – liefst te beginnen vóór de start van de opleiding – had dat vrijwel zeker voorkomen kunnen worden! 

Plannen van je studie

Planning is essentieel voor je studiesucces!

Probeer vanaf het begin van je studie (zo goed mogelijk) een planning te maken voor het werken aan (de best vele) verslagen en werkstukken en de voorbereiding op toetsen.

Maak een inschatting van de tijd die je voor het maken van een werkstuk of de voorbereiding op een toets nodig hebt en verdeel die tijd over de beschikbare dagen. In het begin zal het schatten van de benodigde tijd waarschijnlijk best lastig zijn, maar dat mag zeker geen reden zijn om het niet te proberen! Na de eerste ervaringen zal het ook al snel soepeler gaan.

Wachten tot een paar dagen vóór de inleverdatum of de datum van de toets is een erg riskante werkwijze met pieken en dalen, met stress en vaak tegenvallende resultaten!

Sommige studenten willen na een dag stage ’s avonds niet meer met hun studie bezig zijn. Dat kan natuurlijk, maar als je bijvoorbeeld na een volle lesdag ’s avonds ook ‘vrij’ wilt zijn en in het weekend ook nog een hele dag vrij wilt houden, dan wordt de beschikbare tijd voor studie wel een stuk minder!

‘Uitstelgedrag’ veroorzaakt vaak al heel snel problemen. Als je de geplande taak voor een bepaalde dag uitstelt tot de volgende dag, zit je die volgende dag waarschijnlijk tegen een dubbele portie werk aan te hikken. Als je dan niet flink doorpakt, ontstaat er snel een problematische achterstand …

Een deel van de studenten probeert soms eerst een toets te halen met weinig investering van studietijd, onder het motto ‘Als het niet lukt, doe je toch gewoon een herkansing?’ Je ziet dat die studenten na verloop van tijd in toetsperioden een overladen rooster krijgen met ‘reguliere’ toetsen plus diverse herkansingen. In feite hebben zij een hoop werk voor zich uit geschoven, met een aanzienlijk risico dat ze op een bepaald moment geen andere uitweg meer zien dan het opgeven van hun studie.

Ordelijk plannen – en studeren volgens die planning – geeft je rust, betere resultaten en meer plezier in je studie!

(naar vele jaren ervaring van een docent, begeleider en lid examencommissie pabo)

Kan ik het pakket ook op een tablet gebruiken?

Ja, dat kan. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met gebruik op een tablet. Sommige gebruikers zullen een desktop of laptop hiervoor wel prettiger vinden.

Kan ik het pakket ook nog langer gebruiken?

Ja, dat kan eventueel. In het algemeen moet 8 of 12 maanden voldoende zijn. Het is ook in je eigen belang, dat je de voorbereiding binnen die tijd plant en daadwerkelijk afrondt. De startdatum van je gebruiksduur van 8 of 12 maanden vind je in je gebruikersnaam. Via het contactformulier kun je verlenging vragen als dat nodig zou zijn. Doe dat dan bij voorkeur voordat de gebruikstermijn afgelopen is, want daarna zijn de accounts waarschijnlijk verwijderd en moeten er nieuwe accounts worden aangemaakt. In principe vragen wij voor verlenging een vergoeding. 

Waarom is het pakket e-learning niet voor alle (aankomende) studenten gratis?

Deze e-learning is geen dienstverlening van een hogeschool, maar een ‘particulier initiatief’. Pabo’s bieden soms zomercursussen aan om nieuwe studenten ‘bij te spijkeren’ (vaak tegen een vergoeding, want deze cursussen vallen in feite buiten de overheidsbekostiging voor de hbo-opleiding). Tijdens zo’n zomercursus moet je dan wel veel stof verwerken in (zeer) korte tijd. Voor een deel van de aankomende studenten vormen bovendien vakanties en/of vakantiebaantjes daarbij een belemmering.

Voor zelfstudie schaffen aankomende studenten nogal eens voor meer dan honderd euro boeken aan. Met een stapeltje boeken moeten zij vervolgens zelfstandig aan de slag, zonder begeleiding. Deze e-learning is dan een betere en goedkopere oplossing, maar wel voor rekening van de (aankomende) student. Zeker vergeleken met (beperktere) dienstverlening via andere, commerciële sites, is ons tarief duidelijk veel lager.

Wij proberen het gebruik voor studenten goed betaalbaar te houden. We maken zoveel mogelijk gebruik van ‘freeware’, maar naast de grote tijdsinvestering in ontwikkeling zijn er uiteraard periodieke onkosten. Bovendien vraagt de helpdesk tijd en moeten sites regelmatig – technisch en inhoudelijk – gecontroleerd en bijgewerkt worden.

Wat biedt de helpdesk aan persoonlijke begeleiding?

Wij zien ons aanbod als een eigentijds onderwijsconcept, waarbij routinematig leren zoveel mogelijk plaatsvindt via e-learning. Wij bieden daarbij via de helpdesk ondersteuning. Je vragen worden in principe binnen 12 uur beantwoord, per e-mail, maar als je dat liever wilt, kan dat ook telefonisch. Wij bieden dus volwaardig onderwijs, maar dan ‘op afstand’.

Kan taal / Nederlands ook leuk zijn?

Jazeker! In de praktijk blijkt nogal eens, dat studenten best plezier krijgen in het opsporen van fouten en het zelf foutloos schrijven. Als je na een tijdje het gevoel krijgt, dat je de stof steeds beter gaat beheersen, kan het echt een soort ‘sport’ worden! En in de historie van de lerarenopleiding basisonderwijs (kweekschool en pedagogische academie) zijn nogal wat afgestudeerden daarna Nederlands gaan studeren.

> terug naar de startpagina